• <dd id="l6cik"><pre id="l6cik"></pre></dd>

   1. <dd id="l6cik"><pre id="l6cik"></pre></dd>
     <th id="l6cik"></th>
     
     <dd id="l6cik"></dd>
      <tbody id="l6cik"></tbody>
      <span id="l6cik"></span>

      Hirdetési általános Szerz?dési Feltételek

      HIRDETE?SI A?LTALA?NOS SZERZO?DE?SI FELTE?TELEK

      I. BEVEZETO? RENDELKEZE?SEK

      1. A Professional Publishing Hungary Kiado? Kft. (sze?khely: 1037 Budapest, Montevideo u. 3/b., a tova?bbiakban ?Kiado?”) gondoza?sa?ban megjeleno? nyomtatott e?s elektronikus kiadva?nyokban ba?rmilyen forma?ban megjeleno? rekla?m e?s egye?b hirdete?si teve?kenyse?gi ta?mogata?s megszerveze?se?ben e?s lebonyoli?ta?sa?ban a Kiado? (Rekla?m ko?zze?tevo?je) o?na?llo?an jogosult elja?rni. A Megrendelo? (Rekla?mozo?) a Kiado?val keru?l jogviszonyba.

      2. Ko?zveti?to?k a?ltal to?rte?no? megrendele?s esete?n a ko?zveti?to? ko?telezettse?get va?llal arra, hogy a jelen Hirdete?si A?ltala?nos Szerzo?de?si Felte?teleket az a?ltala ke?pviselt szeme?lyekkel megismertesse. Ennek megszege?se?bo?l eredo? valamennyi ko?telezettse?g a ko?zveti?to?t terheli.

      II. MEGRENDELE?S

      1. A Kiado? a megrendele?seket i?ra?sban (igazolt e?s azonosi?thato? mo?don leve?lben, e-mailben, telefaxon, megrendelo?lapon vagy szeme?lyesen) fogadja el, e?s azokat i?ra?sban visszaigazolja. Hirdete?si szerzo?de?s a Kiado? e?s a Megrendelo? (tova?bbiakban a ?Felek”) ko?zo?tt kiza?ro?lag akkor jo?n le?tre, ha azt a Kiado? i?ra?sban visszaigazolt mo?don elfogadja. A hirdete?sek megrendele?sekor a Megrendelo?nek meg kell neveznie va?llalkoza?sa?t (pontos ce?gszeru? elneveze?se?t), annak sze?khelye?t vagy a?llando? telephelye?t, banksza?mlasza?ma?t, valamint ado?sza?ma?t; terme?- szetes szeme?ly Megrendelo? esete?n lakci?me?t e?s anyja neve?t (illetve ma?s, azonosi?ta?sra alkalmas ke?t adata?t).

      2. A Megrendelo?nek a megrendele?sben nyilatkoznia kell a fizete?s mo?dja?ro?l. A Kiado? fenntartja maga?nak a jogot, hogy egyes esetekben csak elo?refizete?s mellett fogadja el a megrendele?st.

      III. MEGRENDELE?SSEL E?S ANYAGLEADA?SSAL KAPCSOLATOS INFORMA?CIO?K 1. Megrendele?si e?s anyagleada?si hata?rido?k

      1.1. Nyomtatott lapok esete?n:
      Megrendele?si hata?rido?: 12 munkanappal a megjelene?s elo?tt.
      Anyagleada?si hata?rido?: Nem nyomdake?sz anyag esete?n 12 munkanappal a megjelene?s elo?tt; nyomdake?sz anyag esete?n 10 munkanappal a megjelene?s elo?tt.

      A ku?lo?nleges technikai megolda?sokat ige?nylo?, valamint kreati?v megjelene?sek esete?ben a megrendele?si e?s anyagleada?si hata?rido? a fentiekto?l elte?ro?en egyedi mega?llapoda?s ta?rgya?t ke?pezi.

      1.2. Online felu?letek esete?n:
      Megrendele?si hata?rido?: 4 munkanappal a megjelene?s elo?tt. (A rendelkeze?sre a?llo? szabad felu?letek folyamatosan va?ltoznak.) Anyagleada?si hata?rido?: 2 munkanappal a megjelene?s elo?tt. (A Kiado? csak ke?sz anyagokat fogad el.)

      2. Az anyagleada?s technikai felte?telei: a hivatalos me?diaaja?nlat szerint kell elja?rni.

      3. Folyamatos megjelene?s esete?n - ha a Megrendelo? a leada?si hata?rido?ig i?ra?sban nem jelzi, hogy va?ltoztatni ki?va?n hirdete?se?n - a Kiado? automatikusan a legutolso? megjelene?skor ko?zo?lt hirdete?st jelenteti meg.

      4. A megrendelt hirdete?sek anyagainak hata?rido?n tu?li leada?sa esete?n a Kiado? a megjelene?st nem garanta?lja. Ha a hirdete?st a Kiado? a leada?si ke?sedelem miatt nem tudja megjelentetni, a Kiado?t a hirdete?si di?jnak megfelelo? o?sszegu? ko?tbe?r illeti meg.

      5. Amennyiben a megrendele?s va?laszta?si leheto?se?get biztosi?t Megrendelo? re?sze?re arra vonatkozo?an, hogy a megrendele?s ta?rgya?t ke?pezo? hirdete?sek a kiadva?ny mely lapsza?ma?ban jelenjenek meg, de Megrendelo? a va?laszta?si leheto?se?gek ko?zo?tt szereplo? vagy a szerzo?de?s leja?rata?t megelo?zo? utolso? kiadva?nyra vonatkozo? anyagleada?si hata?rido?ig sem adja le a megrendelt hirdete?sek anyaga?t, Kiado? jogosultta? va?lik a teljes hirdete?si di?jnak megfelelo? o?sszegu? ko?tbe?r e?rve?nyesi?te?se?re.

      6. A Kiado? a hirdete?sek leada?sa?t ko?veto? ba?rmilyen va?ltoztata?sbo?l eredo? ka?roke?rt kiza?ro?lag abban az esetben va?llalja a felelo?sse?get, ha a va?ltoztata?st va?llalta, e?s annak ve?grehajthato?sa?ga?t i?ra?sban visszaigazolta. A leada?st ko?veto? va?ltoztata?sokbo?l sza?rmazo? to?bbletko?ltse?get minden esetben a Megrendelo? viseli. Ez a szerzo?de?s ra?utalo? magatarta?ssal to?rte?no? mo?dosi?ta?sa?t jelenti.

      7. A Megrendelo? felel minden olyan hiba?e?rt vagy mino?se?gi proble?ma?e?rt, ami az a?ltala leadott eredeti anyagok (a?bra?k, grafika?k, emble?- ma?k, szo?vegek, stb.) rossz mino?se?ge?bo?l vagy hia?nya?bo?l fakad. A nyomdai megjelene?s sora?n megfelelo? eredeti pe?lda?nyok esete?n is elo?fordulhatnak kisme?rte?ku? szi?n- e?s to?nusbeli elte?re?sek, melyek azonban nem mino?su?lnek hiba?s teljesi?te?snek.

      8. A ko?zveti?to?knek minden esetben, elektronikus forma?tumban (elektronikus adathordozo?n) ku?ldo?tt nyomdake?sz anyagot kell biztosi?taniuk, tova?bba? va?ltoztata?sok esete?n u?j, nyomdake?sz anyagro?l kell gondoskodniuk. Ellenkezo? esetben a Kiado? va?ltoztata?sok esete?n alkalmanke?nt technikai ko?ltse?g felsza?mi?ta?sa?ra jogosult, amely etto?l elte?ro? mega?llapoda?s hia?nya?ban a tarifaa?r 5 sza?zale?ka.

      9. Az elektronikus forma?ban e?rkezo? szi?nes hirdete?sekhez minden esetben printet vagy ma?s szi?nminta?t kell melle?kelni. Ennek hia?nya?ban a szi?nbeli elte?re?s miatt reklama?cio?nak helye nincs.

      10. A Kiado? a Megrendelo? a?ltal leadott filmeket e?s nyomdake?sz anyagokat ha ma?s mega?llapoda?s nem to?rte?nt a megjelene?s uta?n megsemmisi?theti.

      IV. BEHU?ZA?SOKKAL KAPCSOLATOS INFORMA?CIO?K
      1. Megrendele?si hata?rido?: 10 munkanappal a megjelene?s elo?tt.

      2. Behu?za?s csak elo?zetes mintaku?lde?s uta?n rendelheto?. A minta?t a megrendele?si hata?rido?t megelo?zo?en kell elku?ldeni a kiado? sze?khelye?re. A behu?zott anyag kiza?ro?lag az adott u?gyfe?l hirdete?seit tartalmazhatja.

      3. A behu?za?st a Kiado? a?ltal megadott helyre e?s ido?ben kell lesza?lli?tani.

      V. HIRDETE?SEK MEGJELENTETE?SE

      1. A Kiado? fenntartja maga?nak a jogot, hogy a hata?lyos jogszaba?lyi rendelkeze?seket se?rto?, illetve megkeru?lo? agga?lyos hirdete?seket nem jelenteti meg. Ebben az esetben a Kiado? a ma?r megrendelt e?s visszaigazolt hirdete?s ko?zle?se?to?l ka?rte?ri?te?si ko?tbe?rfizete?si ko?telezettse?g e?s egye?b ellenszolga?ltata?s ne?lku?l ela?llhat. Az ilyen tartalmu? hirdete?seket Kiado? akkor sem jelenteti meg, ha annak di?ja?t a Megrendelo? ma?r megfizette. Ez esetben a Kiado? a ma?r megfizetett hirdete?si di?jat 8 napon belu?l visszafizeti a Megrendelo?nek.

      2. A Kiado? fenntartja maga?nak a jogot, hogy szerkeszto?se?gi ke?re?sre a hirdete?sek elhelyeze?se?n va?ltoztasson. 3. A specia?lis elhelyeze?si, illetve egye?b ige?nyek kiele?gi?te?se?t a Kiado? nem garanta?lja.

      4. A Kiado? nem va?llal felelo?sse?get egy hirdete?snek a Kiado?nak fel nem ro?hato? okbo?l to?rte?no? megjelene?se?nek elmarada?sa?bo?l beko?vetkezo? ka?roke?rt.

      5. A Kiado? fenntartja a jogot a kiadva?nyok megjelene?si ido?pontja?nak aka?r to?bbszo?ri alkalommal to?rte?no? mo?dosi?ta?sa?ra, tova?bba? a kiadva?ny megjelene?se?nek to?rle?se?re. A megjelene?sek ido?pontja?nak mo?dosi?ta?sa?ro?l vagy to?rle?se?ro?l a Kiado? e?rtesi?ti a Megrendelo?t. A megjelene?sek ido?pontja?nak mo?dosi?ta?sa?bo?l vagy a kiadva?ny megjelene?se?nek to?rle?se?bo?l eredo? ka?roke?rt a Kiado?t felelo?sse?g e?s ka?rte?ri?te?si ko?telezettse?g nem terheli.

      5. ?Elmaradt haszon” ci?me?n a kiado? nem vonhato? felelo?sse?gre, ka?rte?ri?te?si felelo?sse?ge kiza?rt.

      6. A Kiado? az a?tvett ke?ziratokon jogosult a magyar helyesi?ra?s szaba?lyainak megfelelo? javi?ta?sokat elve?gezni, az esetleges e?rtelmeze?si okokbo?l eredo? e?rdemi szo?vegva?ltoztata?st csak a Megrendelo?vel egyeztetve ve?gezheti el. A Kiado? a Megrendelo? a?ltal leadott nyomdake?sz anyagot va?ltoztata?s ne?lku?l jelenteti meg.

      7. Amennyiben a Kiado? a hirdete?s szo?vege?ben tartalmi vagy formai hiba?t e?szlel, azt minden esetben i?ra?sban ko?zli a Megrendelo?vel, e?s azt csak ko?zo?s i?ra?sos egyeztete?s uta?n korriga?lhatja. Nyomdake?sz anyagok esete?ben a Kiado? a hiba?t kijavi?tja, vagy javi?ta?sra visszaku?ldi. Amennyiben a kijavi?ta?sra visszaku?ldo?tt, vagy a Kiado? a?ltal kijavi?tott anyagokkal szemben a Megrendelo? e?szreve?telt nem tesz, u?gy ?Nem e?szlele?s” ci?me?n a Kiado?val szemben semmife?le ige?ny nem ta?maszthato?.

      8. A Kiado? csak a Megrendelo? kifejezett ki?va?nsa?ga?ra a technikai ko?ltse?gek felsza?mi?ta?sa mellett ku?ld imprimatu?ra?t. A technikai ko?ltse?g etto?l elte?ro? mega?llapoda?s hia?nya?ban a tarifaa?r 5 sza?zale?ka. Ha az imprimatu?ra a megadott hata?rido?ig nem e?rkezik vissza, a Kiado? va?ltoztata?s ne?lku?l elfogadottnak tekinti.
      Amennyiben a Megrendelo? a hirdete?s elo?a?lli?ta?sa?hoz a Kiado? segi?tse?ge?t ke?ri, azt a megrendele?ssel egyu?tt ko?zo?lnie kell. A Kiado? a nem nyomdake?sz hirdete?sek elke?szi?te?se?t ma?s mega?llapoda?s hia?nya?ban a tarifaa?r 5 sza?zale?ka?nak megfelelo? technikai ko?ltse?g ellene?ben va?llalja.

      9. Kiado? az online hirdete?sek kreati?vjait megjelene?s elo?tt teszteli. A tesztele?s sora?n felmeru?lo? technolo?giai e?s tartalmi hiba?k megjelene?s elo?tti korriga?la?sa a Megrendelo? felelo?sse?ge. A hirdete?sek tesztele?se sora?n az ala?bbi legfo?bb krite?riumok az ira?nyado?ak:

      - jpg, gif, anima?lt gif, flash vagy egye?b video? forma?tum mino?se?ge,
      - a Kiado? a?ltal megadott (pixel) me?ret helyesse?ge,
      - hirdete?si szervereken keresztu?l e?rkezo? vagy a Megrendelo? sza?mla?la?si ige?nye esete?n a hirdete?sekbe a?gyazott me?ro?ko?dok helyesse?ge, a hirdete?sbe a?gyazott e?rkezteto? oldal (landing page) helyesse?ge.

      VI. LEMONDA?S
      1. A hirdete?si szerzo?de?st a Felek ko?zo?s megegyeze?ssel megszu?ntethetik vagy felbonthatja?k.

      2. Lemonda?st csak i?ra?sban tud a Kiado? elfogadni. A hirdete?s Megrendelo?t terhelo? jogko?vetkezme?nyek alkalmaza?sa ne?lku?li lemonda?sa az ala?bbi lemonda?si hata?rido?kben lehetse?ges:
      - Ido?szaki kiadva?nyok esete?n a megjelene?s elo?tt 12 munkanappal.
      - Egye?b nyomtatott kiadva?nyok esete?ben a megjelene?s elo?tt 15 munkanappal.

      - Online megrendele?s esete?n a megjelene?s vagy a kampa?ny indula?sa elo?tt 4 munkanappal.
      3. A lemonda?si hata?rido?n tu?li lemonda?s esete?n a Kiado? jogosult a hirdete?s visszaigazolt a?ra?nak kisza?mla?za?sa?ra.

      4. A lemonda?s ido?pontja?nak az a munkanap sza?mi?t, amelyen a lemonda?sro?l szo?lo? i?ra?sos e?rtesi?te?s a Kiado?hoz mege?rkezett. Munkaszu?neti nap esete?n ez a munkaszu?neti napot ko?veto? elso? munkanap. A lemonda?s tudoma?sulve?tele?t a Kiado? minden esetben i?ra?sban visszaigazolja.

      VII. REKLAMA?CIO?
      1. Reklama?cio?t az adott hirdete?st tartalmazo? kiadva?ny megjelene?se?to?l sza?mi?tott 5 munkanapon belu?l lehet bejelenteni.
      2. Behu?za?sok esete?n a reklama?cio?t a megjelene?s napja?to?l sza?mi?tott 2 munkanapon belu?l fogadja el a Kiado?.
      3. Online megrendele?s esete?n a reklama?cio?t a megjelene?st vagy a kampa?ny indula?sa?t ko?veto? 2 munkanapon belu?l lehet bejelenteni. 4. A Kiado? reklama?cio?t csak i?ra?sban fogad el.

      5. Az esetleges hiba?s teljesi?te?s esete?re csak u?jabb megjelene?s, vagy ha a hirdete?s jellege?bo?l ado?do?an, vagy ma?s okbo?l ez nem lehetse?ges, a?rlesza?lli?ta?s megengedett. Hiba?s teljesi?te?snek csak az a megjelene?s tekintheto?, amely forma?ja?ban e?s / vagy tartalma?ban olyan me?rte?ku?, hogy a rekla?mu?zenet alapveto? ce?lja?t se?rti vagy vesze?lyezteti.

      6. Amennyiben a hiba?s teljesi?te?s, vagy egye?b szerzo?de?sszege?s a Megrendelo?nek ka?rt okoz, u?gy a Kiado? ka?rte?ri?te?si felelo?sse?ge kiza?ro?lag a szerzo?de?sszege?ssel vagy hiba?s teljesi?te?ssel e?rintett megrendele?s ellene?rte?ke?re korla?tozo?dik.

      VIII. SZA?MLA?ZA?S

      1. A Felek elte?ro? kiko?te?se hia?nya?ban a sza?mla kibocsa?ta?sa?to?l sza?mi?tott 15 napta?ri napon belu?l esede?kes az ellene?rte?k megfizete?se. A Kiado? a Megrendelo?nek a mega?llapoda?s szerinti engedme?nnyel cso?kkentett sza?mla?t ku?ld, e?s ahhoz csatolja a sza?mla alapja?t ke?pezo?, a megjelentetett hirdete?st tartalmazo? u?jsa?got (ta?mpe?lda?nyt).

      2. Mennyise?gi vagy gyakorisa?gi kedvezme?nyek ige?nybeve?tele esete?n a Megrendelo? va?llalja, hogy a megrendele?st egy ke?so?bbi ido?pontban nem mondja le, vagy lemonda?s esete?n az adott kedvezme?nysa?vokra eso? kedvezme?nyku?lo?nbse?get sza?mla ellene?ben megfizeti a Kiado?nak.

      3. Fizete?si ke?sedelem esete?n a Kiado? a tova?bbi hirdete?sek ko?zle?se?t, azok visszaigazola?sa ellene?re is, minden ku?lo?n jogko?vetkezme?ny ne?lku?l felfu?ggesztheti, illetve a mega?llapi?tott kedvezme?nyeket egyoldalu?an a tova?bbi hirdete?sek vonatkoza?sa?ban visszavonhatja. Az i?gy felfu?ggesztett ko?zle?su? hirdete?sek elmarada?sa miatt a Megrendelo? nem jogosult ka?rte?ri?te?sre.

      4. Ke?sedelmes fizete?s esete?n a Felek elte?ro? mega?llapoda?sa hia?nya?ban a Kiado? a Polga?ri to?rve?nyko?nyvro?l szo?lo? to?rve?nyben meghata?rozott me?rte?ku? kamatot jogosult felsza?molni a ke?sedelemmel e?rintett napokra.

      5. A Kiado? fenntartja maga?nak a jogot az e?vko?zi a?rva?ltoztata?sra, de erro?l a szerzo?de?ses Megrendelo?t a tarifamo?dosi?ta?s e?rve?nybe le?pe?se elo?tt legala?bb 30 napta?ri nappal e?rtesi?ti.

      IX. FELELO?SSE?G

      1. A rekla?m tartalma?e?rt, annak jogszeru?se?ge?e?rt a Megrendelo? teljes felelo?sse?get va?llal. A Megrendelo? ezennel visszavonhatatlanul a?tva?llalja a Kiado?to?l, a Kiado? alkalmazottaito?l e?s megbi?zottaito?l a rekla?m ko?zze?tevo?je?nek a gazdasa?gi rekla?mteve?kenyse?gro?l szo?lo? to?rve?ny szerinti, vagy egye?b jogszaba?ly (Ptk., 2010. e?vi CIV. tv., 2010. e?vi CLXXXV. tv., 1996. e?vi LVII. tv., stb.) alapja?n fenna?llo?, a Kiado?val, a Kiado? alkalmazottaival e?s megbi?zottaival szemben fenna?llo?, a rekla?m tartalma miatt kiszabott mindazon bi?rsa?got, mega?llapi?tott ka?rte?ri?te?st, se?relemdi?jat e?s ko?ltse?get, amelyet a hivatkozott jogszaba?lyok, a jelen Hirdete?si A?ltala?nos Szerzo?de?si Felte?telek e?s a Felek ko?zo?tt le?trejo?tt szerzo?de?s Megrendelo? a?ltali megszege?se folyta?n az illete?kes hato?sa?gok vagy harmadik szeme?lyek a Kiado?val, illetve annak alkalmazottaival e?s megbi?zottaival szemben e?rve?nyesi?tenek. A Megrendelo? ko?teles az esede?kesse?gkor megfizetni a jogero?sen kiszabott bi?rsa?got, a megi?te?lt ka?rte?ri?te?st e?s ko?ltse?get, vagy ha azt a Kiado?, illetve a Kiado? alkalmazottai e?s megbi?zottai ma?r kiegyenli?tette?k, a Kiado?nak, illeto?leg a Kiado? alkalmazottainak e?s megbi?zottainak teljes me?rte?kben megte?ri?teni.

      2. A Megrendelo? tudoma?sul veszi, hogy a hirdete?ssel / rekla?mmal kapcsolatosan a Kiado?, illeto?leg a Kiado? alkalmazottja, megbi?zottja helyett a hato?sa?ggal, illetve a jogosulttal szemben, azok mindennemu? ko?vetele?se?e?rt ko?zvetlenu?l ko?teles helyta?llni.

      3. A Megrendelo? szavatol aze?rt, hogy a rekla?manyag felhaszna?la?sa?t harmadik szeme?ly joga nem korla?tozza / za?rja ki, illetve aze?rt, hogy a hirdete?sben szereplo?, jogve?delem ala? eso? mu?vek felhaszna?la?sa?ro?l mega?llapodott. A Kiado?t ezzel kapcsolatban semmilyen felelo?sse?g nem terheli, az estleges ige?nyeke?rt kiza?ro?lag a Megrendelo? ko?teles a Kiado? helyett helyta?llni.

      4. Mind a Kiado?, mind a Megrendelo? ko?teles az egyu?ttmu?ko?de?su?k sora?n tudoma?sukra jutott valamennyi olyan te?nyt, informa?cio?t, megolda?st vagy adatot, amely a ma?sik fe?l szeme?lye?re, adataira, vagyoni helyzete?re, u?zleti teve?kenyse?ge?re, gazda?lkoda?sa?ra, tulajdonosi u?zleti kapcsolataira vagy szerzo?de?seire vonatkozik u?zleti titokke?nt kezelni.

      X. ZA?RO? RENDELKEZE?SEK

      1. Jelen Hirdete?si A?ltala?nos Szerzo?de?si Felte?telekben nem szaba?lyozott ke?rde?sekben a gazdasa?gi rekla?mteve?kenyse?g alapveto? felte?teleiro?l e?s egyes korla?tairo?l szo?lo? 2008. e?vi XLVIII. tv., a tisztesse?gtelen piaci magatarta?s e?s a versenykorla?toza?s tilalma?ro?l szo?lo? 1996. e?vi LVII. tv., valamint a fogyaszto?kkal szembeni tisztesse?gtelen kereskedelmi gyakorlat tilalma?ro?l szo?lo? 2008. e?vi XLVII. tv. ide vonatkozo? hata?lyos rendelkeze?sei ira?nyado?ak.

      2. Gyo?gyszer rekla?moza?sa esete?n a jelen Hirdete?si A?ltala?nos Szerzo?de?si Felte?telek mellett a biztonsa?gos e?s gazdasa?gos gyo?gyszer-e?s gyo?gya?szatisege?deszko?zella?ta?s, valamint a gyo?gyszerforgalmaza?s a?ltala?nos szaba?lyairo?l szo?lo? 2006. e?vi XCVIII. to?rve?ny vonatkozo? rendelkeze?sei ira?nyado?ak.

      3. Doha?nyterme?k rekla?moza?sa esete?n a jelen Hirdete?si A?ltala?nos Szerzo?de?si Felte?telek mellett a gazdasa?gi rekla?mteve?kenyse?g alapveto? felte?teleiro?l e?s egyes korla?tairo?l szo?lo? 2008. e?vi XLVIII. to?rve?ny vonatkozo? rendelkeze?sei ira?nyado?ak.

      4. A Felek az esetleges vita?s u?gyeiket minden esetben megki?se?rlik peren ki?vu?l, egyezse?ggel rendezni, ennek eredme?nytelense?ge esete?n pedig kiko?tik a ja?ra?sbi?ro?sa?g hata?sko?re?be tartozo? u?gyekben a Budapesti II. e?s III. Keru?leti Bi?ro?sa?g illete?kesse?ge?t.

      5. Jelen Hirdete?si A?ltala?nos Szerzo?de?si Felte?telek e?s a Kiado? tarifata?bla?zata, me?diaaja?nlata valamennyi kereskedelmi szolga?ltata?sra vonatkozo? egyedi mega?llapoda?s elva?laszthatatlan re?sze. Amennyiben az egyedi mega?llapoda?sban a Felek jelen felte?telto?l elte?rnek, az adott jogviszonyra a felte?teleket az egyedi mega?llapoda?sban foglalt elte?re?sekkel lehet alkalmazni.

      earn it app,qantas earn status credits,student earn cash,earn 80000 per month