• <dd id="l6cik"><pre id="l6cik"></pre></dd>

   1. <dd id="l6cik"><pre id="l6cik"></pre></dd>
     <th id="l6cik"></th>
     
     <dd id="l6cik"></dd>
      <tbody id="l6cik"></tbody>
      <span id="l6cik"></span>

      Jog és etika

      A KREATI?V CSOPORT ETIKAI IRA?NYELVEI

      Megjegyze?s: A Fu?ggetlen Me?diako?zpont O?nszaba?lyozo? Etikai Ko?dexe alapja?n!

      A?ltala?nos alapelvek

      1.

      A Kreati?v Csoport me?diumainak legfontosabb feladata, a kommunika?cio?s szakmai ko?zo?nse?g e?s a ta?gabb e?rtelemben vett e?rdeklo?do? nagyko?zo?nse?g ta?je?koztata?sa, a szakmai e?s fogyaszto?i do?nte?sekhez szu?kse?ges informa?cio?k bemutata?sa, a szabad ve?leme?nynyilva?ni?ta?s elo?segi?te?se, a szo?rakoztata?s e?s mindezeken keresztu?l a kommunika?cio?s szakma e?s a ta?rsadalom o?nismerete?nek ero?si?te?se.
      A Kreati?v ko?telesse?ge?nek tekinti a legjobb szakmai meggyo?zo?de?se szerinti pontos, me?lta?nyos e?s valo?sa?ghu? ta?je?koztata?st.

      A Kreati?v szerkeszto?se?gi tartalmat e?s a hirdete?si tartalmat ku?lo?n kezeli: a szerkeszto?se?gi tartalmat szakmai e?s az ala?bbiakban re?szletesen ta?rgyalt etikai szempontok alapja?n a szerkeszto?se?g hata?rozza meg, ezt semmilyen mo?don nem befolya?solja a hirdete?si felu?leteken megjelent tartalom.

      Te?mava?laszta?s

      1.

      Az u?jsa?gi?ro? aszerint va?laszt te?ma?t, hogy az milyen me?rte?kben tart sza?mot a szakma e?s ko?z e?rdeklo?de?se?re, illetve milyen me?rte?ku? szakmai- e?s ko?ze?rdek fu?zo?dik a te?ma feldolgoza?sa?hoz. A ko?ze?rdek annyit jelent, hogy minden fontos, szignifika?ns informa?cio? nyilva?nossa?gra keru?ljo?n. Ilyeneket nem szabad elhallgatni, amennyiben me?gis, az csak szerkeszte?si szempontok miatt lehetse?ges, ce?lja pedig csak az lehet, hogy egy ke?so?bbi ido?pontban ma?s informa?cio?kkal kiege?szi?tve, szakmailag megalapozottabban la?sson napvila?got.

      2.

      A tartalom elo?a?lli?ta?sa?nak ce?lja mindig csak az eseme?nyek vagy folyamatok bemutata?sa e?s sohasem azok befolya?sola?sa.

      Pontossa?g

      1.

      Az u?jsa?gi?ro?nak mindig pontosnak kell lennie. Ennek e?rdeke?ben a megjelentetni ki?va?nt o?sszes informa?cio?t to?bbszo?ro?sen elleno?rizni kell, azokat o?sszefu?gge?seiben, azokkal az informa?cio?kkal egyu?tt kell ko?zo?lni, amelyek e?rtheto?ve?, e?rtelmezheto?ve? teszik a ko?zo?nse?g sza?ma?ra

      2.

      Az informa?cio?k forra?sa?t minden esetben ko?zo?lju?k a ko?zo?nse?ggel (A kive?telekro?l la?sd Az informa?cio?szerze?s e?s forra?skezele?s szaba?lyai szo?lo? fejezetet). A forra?smegjelo?le?snek tartalmaznia kell minden, az informa?cio?t befolya?solo? le?nyeges te?nyezo?t, egy informa?cio? ugyanis csak annak forra?sa?val egyu?tt e?rte?kelheto?. A pontossa?g e?rdeke?ben minden egyes informa?cio?forra?st kritika?val kell kezelni: az esetleges te?vede?sre nem mentse?g pe?lda?ul, ha a te?ves informa?cio? valamely ma?s me?diumban ma?r megjelent.

      3.

      Ha te?ves informa?cio? jelenik meg, a hiba?t elismerju?k e?s a leheto? legvila?gosabban, leggyorsabban kijavi?tjuk.

      Pa?rtatlansa?g

      1.

      A pa?rtatlansa?g ko?vetelme?nye a lelkiismeretes ta?je?koztata?s egyik alapko?ve. Az u?jsa?gi?ro? korto?l, nemto?l, valla?sto?l, fajto?l, szexua?lis bea?lli?tottsa?gto?l, politikai orienta?cio?to?l vagy a ta?rsadalomban elfoglalt pozi?cio?to?l fu?ggetlenu?l a ko?zt e?s a nyilva?nossa?got mint ege?szet e?s annak sohasem egy re?sze?t szolga?lja.

      2.

      Mo?dot ki?va?nunk tala?lni arra, hogy a ta?rsadalom sokszi?nu?se?ge a tartalomban is e?rze?kelheto? legyen. To?rekedu?nk arra, hogy minden eseme?nyt e?s ve?leme?nyt a jelento?se?ge?nek megfelelo? su?llyal e?s terjedelemben dolgozzunk fel.

      3.

      Te?nymu?fajokban a ku?lo?nbo?zo? a?lla?spontok mindig a jelento?se?gu?knek megfelelo? su?llyal kapnak helyet. Megjelentetju?k az o?sszes szignifika?ns ve?leme?nyt e?s szempontot, ane?lku?l, hogy jelezne?nk a szerkeszto?se?g saja?t ve?leme?nye?t, vagy viszonya?t az elhangzottakhoz. A ve?leme?nymu?fajok ebben a tekintetben terme?szetesen kive?telt ke?peznek. Ebben az esetben mindig jelezzu?k a cikk ko?rnyezete?ben, hogy ve?leme?nyro?l van szo?. A Kreati?v szerkeszto?se?ge a?ltal i?rt blog szinte?n a ve?leme?nymu?fajba tartozik, az ott megjelentetett i?ra?sokra eze?rt a fenti szempont szinte?n nem e?rve?nyesi?theto?.

      4.

      Helyet biztosi?tunk ne?zetei kifejte?se?re annak, akire vonatkozo?an valamilyen informa?cio?t vagy ve?leme?nyt publika?lunk.

      Az informa?cio?szerze?s szaba?lyai

      A Kreati?v u?jsa?gi?ro?i minden ko?ru?lme?nyek ko?zo?tt u?jsa?gi?ro?ke?nt viselkednek. Eze?rt minden alkalommal ko?zo?lniu?k kell a forra?ssal, hogy milyen ce?lbo?l ke?rik az informa?cio?t, e?s mikor e?s milyen forma?ban va?rhato? annak ko?zle?se. Az u?jsa?gi?ro? felelo?sse?ge, hogy a forra?sa tiszta?ban legyen a szaba?lyokkal. Az u?jsa?gi?ro?nak ke?rde?s ne?lku?l is ko?zo?lnie kell, hogy nyi?lt interju?t vagy ha?tte?rbesze?lgete?st szeretne, s a felhaszna?la?s mo?dja?ro?l is neki kell ta?je?koztata?st adnia.

      A Kreati?v u?jsa?gi?ro?ja nem ?u?zletelhet” az informa?cio?kkal: nem i?ge?rhet e?s fogadhat el anyagi vagy egye?b elo?nyt, nem adhat informa?cio?e?rt csere?be bizalmas informa?cio?t, hiszen minden esetben a valo?sa?ghu? ta?je?koztata?s e?rdeke?ben ja?r el. Tilos teha?t az informa?cio? megszerze?se?e?rt a forra?sa?nak fizetnie. A szerkeszto?se?g ugyanakkor fizethet a tartalom elo?a?lli?ta?sa?hoz szu?kse?ges szake?rto?k vagy nyilatkozo?k szeme?lyes ko?zremu?ko?de?se?e?rt. Kive?telt ez alo?l a ko?zfeladatokat ella?to? szeme?lyek jelentenek, akik semmilyen forma?ban nem re?szesu?lhetnek juttata?sban.

      A Kreati?v u?jsa?gi?ro?ja nem e?lhet vissza a nyilva?nossa?g hatalma?val olyan mo?don, hogy valakibo?l informa?cio?t ma?s informa?cio?k elhallgata?sa?nak i?ge?rete?vel ke?nyszeri?t ki. Nem ke?nyszeri?thet ki informa?cio?t senkibo?l olyan mo?don, hogy azzal fenyegeto?zik: ellenkezo? esetben az illeto?t rossz szi?nben tu?nteti fel, vagy aka?r csak e?rze?kelteti, vagy utal ennek a leheto?se?ge?re.
      A Kreati?v u?jsa?gi?ro?ja?nak tilos az informa?cio? forra?sa?t megte?vesztenie e?s kile?te?t nem felfednie, vagy ba?rmilyen rejtett sege?deszko?zt (kamera?t, magnetofont) haszna?lnia, ha abba forra?sa nem egyezett bele, e?s nem tud ro?la. Ez alo?l a szaba?ly alo?l kive?telt csak az ke?pezhet, ha az u?jsa?gi?ro? semmilyen ma?s mo?don nem tud eleget tenni a valo?sa?ghu? ta?je?koztata?s ko?vetelme?nye?nek, e?s az u?gy, amiro?l ilyen mo?don szerzi az informa?cio?t, a ko?zre tartozik. A szerkeszto?nek minden ilyen esetro?l tudnia kell.

      A Kreati?v u?jsa?gi?ro?ja?nak tilos minden olyan magatarta?sforma, amely az a?ltala?nos erko?lcsi norma?kba u?tko?zik.
      A Kreati?v u?jsa?gi?ro?ja semmilyen ko?ru?lme?nyek ko?zo?tt nem fedheti fel forra?sa?t, ha erre i?ge?retet tett, sem a ko?zle?s elo?tt, sem az uta?n, sem kollegia?lis vagy egye?b informa?lis vagy forma?lis (pl. hato?sa?gi) nyoma?sra. Uto?bbi esetben azonban a szerkeszto?je?t ko?teles ta?je?koztatni. A forra?s kile?te?t csak akkor fedheti fel, ha az uto?lag ehhez hozza?ja?rul.
      A Kreati?v u?jsa?gi?ro?ja sza?ma?ra a forra?sok ko?re?t az o?sszefe?rhetetlense?gi szaba?lyok korla?tozza?k. (la?sd erro?l re?szletesen az O?sszefe?rhetetlense?g ci?mu? fejezetet)
      A Kreati?v u?jsa?gi?ro?ja?nak felelo?sse?ge, hogy a rendszeres forra?saival valo? kapcsolattarta?s sora?n bizonyos hata?rokat ne le?pjen a?t, e?s megtartsa azt a ta?volsa?got, amely munka?ja elve?gze?se?hez szu?kse?ges.

      A forra?smegjelo?le?s szaba?lyai

      A Kreati?v u?jsa?gi?ro?ja?nak a pontossa?g szaba?lyainak betarta?sa?val meg kell neveznie a forra?sait, aka?r ko?zvetetten, aka?r ko?zvetve a forra?sto?l szerezte ha azok korla?toza?s ne?lku?l megnevezheto?k.
      Ha a Kreati?vos u?jsa?gi?ro? nem fedheti fel korla?toza?s ne?lku?l az informa?cio? forra?sa?t, akkor aszerint kell elja?rnia, ahogyan a forra?sa?val megegyezett. Ha az informa?cio?t olyan ha?tte?rbesze?lgete?s sora?n szerezte, amelyen a forra?s ko?ru?li?ra?sa?ba az informa?tor belement, akkor a hitelesse?g e?rdeke?ben a leheto? legpontosabban le kell i?rni a forra?st. Ha az informa?cio?t forra?smegjelo?le?s ne?lku?li ha?tte?rbesze?lgete?sben szerezte, akkor nem hivatkozhat az informa?cio?forra?sa?ra.

      Ha a forra?s, akit az u?jsa?gi?ro? megszo?laltatni ki?va?nt, visszautasi?tja a ke?re?st, e?s ez a te?ny a valo?sa?ghu? ta?je?koztata?s e?rdeke?ben a ko?zo?nse?g sza?ma?ra fontos lehet, akkor ezt jeleznie kell.

      Ha az u?jsa?gi?ro? informa?cio?t vesz a?t ma?s me?diumto?l, akkor arra pontosan hivatkozni kell (megjelene?s pontos helye, ideje).

      Ne?vtelen nyilatkozatok

      A Kreati?v u?jsa?gi?ro?i minden esetben arra to?rekszenek, hogy a cikkekben megszo?lalo?k ne?vvel, beazonosi?thato?an tu?njenek fel. Ne?vtelen forra?sokra csak abban az esetben ta?maszkodunk, amikor a az informa?tor megneveze?se vesze?lybe sodorna? az informa?tort e?s erro?l kora?bban az u?jsa?gi?ro? e?s a forra?s mega?llapodott. Tova?bba? u?gy i?te?lju?k meg, hogy az informa?cio? nyilva?nossa?gra hoza?sa a ko?z e?rdeke?ben a?ll e?s csak ne?vtelen nyilatkozo?kra ta?maszkodva jelentetheto? meg. Az ilyen esetekben csak akkor tartunk hitelesnek egy a?lli?ta?st, amennyiben to?bb egyma?sto?l fu?ggetlen informa?tor is egybehangzo?an a?lli?tja ugyanazt.

      Az interju?ke?szi?te?s szaba?lyai

      Az interju? lehet nyi?lt interju? (amikor az anyaggyu?jte?s sora?n az u?jsa?gi?ro? olyan besze?lgete?st folytat, amelyre a megjeleno? tartalomban az informa?cio? forra?sa?nak pontos megjelo?le?se?vel hivatkozni lehet) e?s lehet ke?rde?s-va?lasz forma?ja?ban megjeleno? e?lo? vagy ro?gzi?tett besze?lgete?s. Az u?jsa?gi?ro? felelo?sse?ge a szaba?lyok tiszta?za?sa az interju? alanya fele?.
      Az interju? az u?jsa?gi?ro? e?s az interju? alanya ko?zo?tt minden ko?ru?lme?nyek ko?zo?tt ko?zszereple?snek e?s nem maga?nbesze?lgete?snek sza?mi?t.

      Az u?jsa?gi?ro? az interju?ke?szi?te?s sora?n a lelkiismeretes ta?je?koztata?s szaba?lyainak, s az informa?cio?szerze?s a?ltala?nos szaba?lyainak betarta?sa?val ja?r el. Az u?jsa?gi?ro? a besze?lgete?s eleje?n ke?ri a forra?sa?t, hogy a nem ko?zle?sre sza?nt mondando?ja?t ku?lo?n jelezze, ellenkezo? esetben az fel- haszna?lhato? a publika?la?skor. A besze?lgete?st az u?jsa?gi?ro? ro?gzi?ti (jegyzet vagy/e?s hang illetve videofelve?tel u?tja?n), a ro?gzi?te?s forma?ja?t a besze?lgete?s eleje?n tiszta?zza?k. A ro?gzi?tett anyagot az u?jsa?gi?ro? a megjelene?s uta?n mego?rzi.

      Az u?jsa?gi?ro? az interju?alany szavait i?ra?sban, vagy a ke?p illetve hangfelve?tel szerkeszte?se sora?n pontosan, az interju?alany mondando?ja?hoz hu?en, ko?ze?rtheto?en adja vissza.

      Az i?rott sajto?ban az u?jsa?gi?ro? a sajto?ro?l szo?lo? hata?lyos to?rve?ny alapja?n ja?r el a megjeleno? szo?veg egyeztete?se sora?n, vagyis:

      Csak az interju?alany kifejezett ke?re?se?re ku?ldi vissza a szo?veget, illetve mutatja meg a felve?telt egyeztete?s ve?gett, illetve akkor, ha ezt a besze?lgete?s eleje?n felaja?nlotta.
      Az interju?t nem ko?zli, ha a nyilatkozatot ado? szeme?ly hitelt e?rdemlo?en bizonyi?tja, hogy a besze?lgete?s szo?vege?t vagy felve?tele?t az u?jsa?gi?ro? megva?ltoztatt.
      Az interju?t e?ppen eze?rt a Kreati?v akkor is eredeti a besze?lgete?s sora?n ro?gzi?tett forma?ban ko?zli, ha az interju?alany bizonyos szo?vegre?szek, illetve felve?tel re?szletek olyan va?ltoztata?sa?t ke?ri, amely a szerkeszto?k megi?te?le?se szerint csorbi?tana? az eredeti tartalmat. Az interju? ado?ja e?rdemben nem va?ltoztathat uto?lag a szo?vegen, vagy a felve?telen, a szo?vegben legfeljebb te?nybeli te?vede?seket javi?that, a?m e?rdemi tartalmi va?ltoztata?sokat csak egy u?j interju?ban (olvaso?i leve?lben, stb) tehet. Az erro?l valo? do?nte?s a szerkeszto? felelo?sse?ge.

      O?sszefe?rhetetlense?g

      1.

      A Kreati?v u?jsa?gi?ro?i vigya?znak saja?t e?s szakma?juk jo? hi?rneve?re, eze?rt keru?lniu?k kell a ve?lt vagy valo?s o?sszefe?rhetetlense?get jelento? helyzeteket. Az ilyen helyzetekro?l vagy azok kocka?zata?ro?l minden esetben e?rtesi?teniu?k kell szakmai feletteseiket.

      2.

      A Kreati?v u?jsa?gi?ro?i tarto?zkodnak az olyan te?ma?kto?l, amelyek feldolgoza?sa sora?n ba?rmilyen maga?nterme?szetu? (rokoni, bara?ti) vagy e?rzelmi ko?to?de?s, elfogultsa?g vagy e?rdek miatt nem tudnak elfogulatlanul dolgozni.

      3.

      A Kreati?vos u?jsa?gi?ro? a?ltala?nos e?rve?nnyel csak olyan egye?b megbi?zata?st va?llalhat, amely nem veti fel az o?sszefe?rhetetlense?get vagy annak la?tszata?t a me?diumna?l ve?gzett teve?kenyse?ge?vel, Minden megbi?zata?s elva?llala?sa elo?tt minden esetben ta?je?koztata?st kell nyu?jtani a feletteseinek.

      4.

      A Kreati?vos u?jsa?gi?ro?nak olyan szervezetto?l, ce?gto?l, vagy szeme?lyto?l, amelyro?l/akiro?l ba?rmilyen forma?ban tudo?si?tania kell, kellett vagy kell- het nem fogadhat el munka?t, vagy egye?b megbi?za?st, aka?r ja?r e?rte pe?nzbeli ellenszolga?ltata?s aka?r nem. Nem szerepelhet e?s ma?s mo?don sem mu?ko?dhetnek ko?zre rekla?m, vagy PR kampa?nyokban.

      5.

      A Kreati?vos u?jsa?gi?ro? amennyiben a szerkeszto?se?g vezeto?je?vel sza?nde?ka?t egyezteti tana?rke?nt, elo?ado?ke?nt ko?zremu?ko?dhet az u?jsa?gi?ro? ke?pze?s e?s egye?b szakmai ke?pze?sek ku?lo?nbo?zo? forma?iban. Tilos ugyanakkor, hogy olyan kommunika?cio?s oktata?sban mu?ko?djo?n ko?zre, melynek ce?lja ba?rmely ko?z-, vagy maga?nszereplo? felke?szi?te?se a me?dia?ban valo? szereple?sre.

      6.

      A kreati?vos u?jsa?gi?ro? a kiado? a?ltal biztosi?tott ko?ltse?gte?ri?te?sbo?l saja?t fogyaszta?sa?t, sza?lla?sa?t, ella?ta?sa?t fizeti. Nem fogad el szo?ro?aja?nde?kna?l nagyobb e?rte?ku? e?rte?kta?rgyat, aja?nde?kot vagy egye?b elo?nyt (belee?rtve utaza?st, ebe?d e?s vacsorameghi?va?st, soron ki?vu?li u?gyinte?ze?st, ku?lo?n- leges hivatali ba?na?smo?dot, ?u?jsa?gi?ro?i” kedvezme?nyt) olyan szervezetto?l, ce?gto?l, vagy szeme?lyto?l, amelyro?l/akiro?l ba?rmilyen forma?ban tudo?si?tania kell, kellett vagy kellhet. Az informa?cio? megszerze?sekor felmeru?lo? indokolt reprezenta?cio?s ko?ltse?gek fedeze?sekor (ka?ve?, mun- kaebe?d stb) az e?sszeru?se?g e?s a jo?i?zle?s szaba?lyai szerint ja?r el, de tiszteletben tartja a fent re?szletezett elvet.

      7.

      A kreati?vos u?jsa?gi?ro? nem lehet politikai pa?rt vagy szervezet vezeto? tagja, nem va?llalhat ko?zhivatalt. Nem lehet tisztse?gviselo? olyan szervezetben, amely ba?rmife?le gazdasa?gi vagy szervezeti kapcsolatban a?ll valamilyen politikai pa?rttal vagy szervezettel. Sem ko?zvetlenu?l, sem ko?zvetett mo?don nem kaphat pe?nzt lega?lisan, ellenszolga?ltata?se?rt sem politikai pa?rtto?l vagy szervezetto?l. Nem jelenhet meg politikai szervezet a?ltal delega?lt re?sztvevo?ke?nt semmilyen rendezve?nyen.

      8.

      A kreati?vos u?jsa?gi?ro?nak tarto?zkodnia kell az olyan ta?rsadalmi szervezetnek ve?gzett munka?to?l, amely ve?lt vagy valo?s o?sszefe?rhetetlense?get jelent. Ko?teles besza?molni a szerkeszto?se?g vezeto?je?nek ba?rmilyen ta?rsadalmi szervezetben fenna?llo? tagsa?ga?ro?l.

      9.

      A kreati?vos u?jsa?gi?ro? munka?ja sora?n megszerzett ku?lo?nbo?zo? informa?cio?kat, ku?lo?no?s tekintettel a pe?nzu?gyi e?s gazdasa?gi e?rtesu?le?sekre nem fordi?thatja szeme?lyes elo?nyre, illetve azokat nem tova?bbi?thatja harmadik fe?lnek sem. A szerkeszto?se?g vezeto?je fele? transzparensse? kell tennie, ha szeme?lyesen vagy ko?zvetlen hozza?tartozo?kon keresztu?l olyan befektete?sekkel rendelkezik, amelyekro?l ba?rmilyen forma?ban tudo?si?t.

      10.

      Az u?jsa?gi?ro? munka?ja sora?n nem foglalkozhat olyan ce?ggel, melynek aka?r a?tte?telesen vagy kereszttulajdonla?s u?tja?n o? vagy az o?sszefe?rhetetlense?gi ko?re?be tartozo? szeme?lyek tulajdonosai vagy ma?s mo?don haszone?lvezo?i. Az u?zleti e?rdekeltse?gbe belee?rtendo?k a ku?lo?nbo?zo? befektete?sek/u?zletre?szek is, esetleges o?sszefe?rhetetlense?g vagy annak la?tszata esete?n halade?ktalan ta?je?koztata?st kell nyu?jtania a szerkeszto?se?g vezeto?je?nek.

      11.

      Az u?jsa?gi?ro? nem vehet re?szt olyan pa?lya?zatokon, versenyeken, nem re?szesu?lhet olyan di?jakban, amelyek odai?te?le?se?ben re?szt vesznek olyan szeme?lyek/szervezetek/ce?gek, amelyekro?l a munka?ja sora?n tudo?si?that e?s nem is vehet re?szt ilyen di?jak/pa?lya?zatok elbi?ra?la?sa?ban. Tilos re?szt venni olyan pa?lya?zatokon, di?jakon, versenyeken amelyek ha?ttere?ben politikai vagy a?llami e?rdek a?ll. Az u?jsa?gi?ro? ko?teles udvaria- san elutasi?tani azokat az elismere?seket, amelyek a fenti szaba?lyoknak ellentmondanak.

      Szerkeszto?se?gi fu?ggetlense?g, integrita?s, kapcsolat a me?diava?llalkoza?ssal

      1.

      A szerkeszto?se?g a me?diava?llalkoza?s re?sze, munka?ja a me?diava?llalkoza?s u?zleti ce?ljainak figyelembe ve?tele?vel a mine?l jobb mino?se?gu? tarta- lom elo?a?lli?ta?sa.

      2.

      A me?diava?llalkoza?s elismeri a szerkeszto?se?g fu?ggetlense?ge?t e?s integrita?sa?t, egyu?ttmu?ko?dik a szerkeszto?se?ggel az u?jsa?gi?ra?s legmagasabb szintu? etikai e?s szakmai szaba?lyainak e?rve?nyesi?te?se?ben.

      3.

      A szerkeszto?se?g integrita?sa semmilyen mo?don nem se?ru?lhet, a szerkeszto?se?g munkata?rsai nem lehetnek kite?ve semmife?le ko?zvetlen vagy burkolt u?zleti, kereskedelmi nyoma?snak. A me?dium tartalma?e?rt kiza?ro?lag a szerkeszto?se?g a felelo?s, a hirdeto?k, szponzorok aka?r ko?z- vetlenu?l, aka?r a me?diava?llalkoza?s munkata?rsain keresztu?l semmife?le nyi?lt vagy burkolt nyoma?st a szerkeszto?se?gre nem gyakorolhatnak.

      4.

      A me?diava?llalkoza?s nem utasi?thatja a szerkeszto?se?get vagy annak munkata?rsa?t konkre?t tartalom (cikk, riport stb) elke?szi?te?se?re vagy el nem ke?szi?te?se?re, valamely informa?cio? ko?zle?se?re vagy nem ko?zle?se?re.

      5.

      A me?diumban a szerkeszto?se?gi tartalmat a hirdete?sekto?l egye?rtelmu? jelze?sekkel (szo?veggel e?s vizua?lisan) meg kell ku?lo?nbo?ztetni. A szponzora?lt, de szerkeszto?se?gi tartalom krite?riumainak megfelelo? tartalmakat is egye?rtelmu?en kell jelezni.

      6.

      A me?diava?llalkoza?s nem va?rhatja el a szerkeszto?se?gto?l, hogy a me?diava?llalkoza?st e?rinto? negati?v tartalmat elhallgassa, a poziti?v tartalmat pedig jelento?se?ge?n tu?lmutato?an kezelje, ugyanakkor a szerkeszto?se?gto?l sem va?rhato? el, hogy a me?diava?llalkoza?st e?rinto? negati?v eseme?nyekro?l versenyta?rsait megelo?zve elso?ke?nt sza?moljon be.

      7.

      A szerkeszto?se?get a szerkeszto?se?gvezeto? ira?nyi?tja. A szerkeszto?se?g tagjainak szakmai teve?kenyse?gu?kkel o?sszefu?ggo? utasi?ta?sokat csak o?, illetve az a?ltala kijelo?lt szerkeszto?se?gi vezeto? adhat. A szerkeszto?se?g tagjainak felve?tele?ro?l vagy munkaviszonyuk megszu?ntete?se?ro?l a szerkeszto?se?gvezeto? do?nt.

      Ko?zszereplo?k

      Az u?jsa?gi?ro? ko?zszereplo?nek tekint:

      minden va?lasztott tisztse?get beto?lto? szeme?lyt,
      minden kommunika?cio?s iparban teve?kenykedo? ce?g vezeto? tisztse?get beto?lto? szeme?lyeit,
      minden ko?zhivatalt ella?to? szeme?lyt,
      minden, munka?ja?t a nyilva?nossa?g elo?tt ve?gzo? szeme?lyt (szi?ne?szek, zene?szek, sportolo?k, mu?ve?szek, egyha?zi vezeto?k, u?zletemberek, u?jsa?g- i?ro?k stb.)
      minden, ba?rmilyen me?rte?kben ko?zvetett vagy ko?zvetlen a?llami tulajdonban le?vo?, illetve monopolhelyzetben le?vo?, avagy ko?zbeszerze?sben e?rdekelt ce?g tisztse?gviselo?it, akik az ado?fizeto?k pe?nze?vel kapcsolatos tranzakcio?kban vesznek re?szt,
      mindenkit, aki munka?ja vagy valamilyen ta?rsadalmi teve?kenyse?ge re?ve?n tarthat sza?mot a nyilva?nossa?g e?rdeklo?de?se?re (egyetemi oktato?k, polga?ro?ro?k, ko?ze?rdeklo?de?sre sza?mot tarto? perekben szereplo? u?gyve?dek, sportegyesu?letek vezeto?i, stb).

      A ko?zszereplo?k csak a ko?zszereplo?i mivoltukkal o?sszefu?ggo? vagy arra e?rdemben hato? cselekedetek esete?ben sza?mi?tanak ko?zszereplo?k- nek a sajto? sza?ma?ra, i?gy a ko?zszereplo?i mivoltuk nem jelenthet okot a sajto? sza?ma?ra az e?letu?k minden rezdu?le?se?vel kapcsolatos vizsga?lo?- da?sra. (Erro?l la?sd me?g re?szletesen A szeme?lyise?gi jogok e?s a nyilva?nossa?g ve?delme ci?mu? fejezetet)
      Az u?jsa?gi?ro? a?ltala?nos e?rve?nnyel nem tekinti ko?zszereplo?nek azokat, akik nem sza?mi?thattak a nyilva?nossa?g e?rdeklo?de?se?re, illetve o?nhiba?ja?n ki?vu?l e?rdemelte?k ki azt. I?gy pe?lda?ul nem tekinti ko?zszereplo?nek a balesetek szemtanu?it, a ko?zszereplo?k hozza?tartozo?it, a bu?ncselek- me?nyek a?ldozatait, a lotto?nyereme?ny nyerteseit, a katasztro?fa?k tu?le?lo?i stb.

      A ko?szereplo?kkel valo? kapcsolattarta?s szaba?lyai
      (Az itt felsorolt szaba?lyok re?szben Az informa?cio?szerze?s szaba?lyai, re?szben pedig az O?sszefe?rhetetlense?g ci?mu? fejezetben felsorolt elvek kiege?szi?te?seke?nt e?rtelmezendo?k)

      1.

      Az u?jsa?gi?ro? nem nyu?jthat vagy i?ge?rhet publicita?st ko?zszereplo?nek informa?cio? feje?ben.

      2.

      Az u?jsa?gi?ro? nem re?szesi?thet u?jsa?gi?ro?i szempontbo?l ku?lo?nleges ba?na?smo?dban ko?zszereplo?t vagy nem i?ge?rhet ilyesmit ko?zszereplo?nek informa?cio? feje?ben.

      3.

      Az u?jsa?gi?ro? nem fogad el sem anyagi, sem egye?b terme?szetu? elo?nyt ko?zszereplo?to?l. Az informa?cio? megszerze?sekor felmeru?lo? indokolt reprezenta?cio?s ko?ltse?gek fedeze?sekor (ka?ve?, munkaebe?d stb) az e?sszeru?se?g e?s jo?i?zle?s szaba?lyai szerint ja?r el, de tiszteletben tartja a fent re?szletezett elvet.

      4.

      Az u?jsa?gi?ro? ko?teles minden ko?zszereplo?vel a ta?rsadalmi e?rintkeze?si norma?knak megfelelve, udvariasan kommunika?lni, teve?kenyse?ge?vel kapcsolatos esetleges ve?leme?nye?t nem e?rze?keltetheti vele.

      5.

      Az u?jsa?gi?ro? nem szolga?ltathat ko?zszereplo?nek informa?cio?t semmilyen, az u?jsa?g munkata?rsai a?ltal folytatott teve?kenyse?gro?l, az a?ltala ke?p- viselt me?dium u?zletpolitika?ja?ro?l, az u?jsa?g munkata?rsainak fizete?se?ro?l.

      Ma?s me?diumokkal valo? kapcsolattarta?s szaba?lyai

      1.

      Az u?jsa?gi?ro? ma?s me?diumok ke?pviselo?ivel a kollegialita?s szelleme?ben, a?m a saja?t ce?ge e?rdekeit e?s az etikai ko?dex elo?i?ra?sait betartva e?rintkezik.

      2.

      Az u?jsa?gi?ro? ma?s u?jsa?gi?ro?k elo?tt, esetleges o?sszedolgoza?s esete?n is betartja az informa?cio?kezele?s, valamint a ko?zszereplo?kkel valo? kapcso- lattarta?s szaba?lyait. Nem fedi fel informa?tora?t, nem e?l vissza informa?cio?val, ko?zo?s munka esete?n annak megkezde?se elo?tt tiszta?zza a szaba?lyokat kolle?ga?ival. Betartja a korrekt hivatkoza?s szaba?lyait.

      3.

      A saja?t me?diuma, ce?ge belso? e?lete?ro?l bizalmas, u?zleti informa?cio?kat nem ad ki.

      6.3.4. Az u?jsa?gi?ro? mindent elko?vet, hogy a hi?rversenyben megelo?zze versenyta?rsait, tarto?zkodik azonban az elo?nyszerze?s etika?tlan forma?ito?l. A hi?rversenyt elso?sorban saja?t gyorsasa?ga e?s u?gyesse?ge re?ve?n ki?va?nja megnyerni e?s nem olyan mo?don, hogy ma?sokat akada?lyoz az informa?cio?k megszerze?se?ben

      A szeme?lyise?gi jogok e?s a nyilva?nossa?g ve?delme

      1.

      Az u?jsa?gi?ro? kiemelt hangsu?lyt fektet arra, hogy a munka?ja sora?n ba?rmilyen mino?se?gben szereplo? szeme?lyek emberi, szeme?lyise?gi e?s a?llampolga?ri jogai ne se?ru?ljenek. A szereplo?k ku?lo?n ke?re?se ne?lku?l gondoskodik arro?l, hogy szeme?lyi adataik, maga?ne?letu?k re?szletei ne keru?ljenek sem a tartalomban, sem ma?s mo?don a nyilva?nossa?g ele?, amennyiben ez ba?rmilyen mo?don ha?tra?nyosan e?rintheti o?ket.

      2.

      A szerkeszto?k feladata minden egyes esetben az is, hogy az adott szereplo?vel konzulta?lva eldo?ntse?k, a szeme?lyise?gi jogok ve?delme milyen konkre?t forma?ban valo?suljon meg. A?ltala?nos szaba?ly, hogy szeme?lyise?gi jogok ko?re?be tartozo? adatokat csak akkor indokolt ko?zo?lni, ha azok a valo?sa?ghu? ta?je?koztata?shoz ne?lku?lo?zhetetlenek ezt me?g akkor is tartani kell, ha a szereplo? esetleg hozza?ja?rul a sze?lesebb ko?ru? ko?zle?shez.

      3.

      Az u?jsa?gi?ro? ku?lo?no?s figyelmet fordi?t a balesetek, katasztro?fa?k e?s bu?ncselekme?nyek, ku?lo?no?s tekintettel a szexua?lis bu?ncselekme?nyek a?ldozatai szeme?lyise?gi e?s kegyeleti jogainak e?rve?nyesi?te?se?re.

      4.

      Az u?jsa?gi?ro? szigoru?an tartja maga?t az a?rtatlansa?g ve?lelme?nek elve?hez: a bu?ncselekme?nyek gyanu?si?tottjait a jogero?s i?te?letig akkor is csak legfeljebb vezete?knevu?k kezdo?betu?je?vel e?s keresztnevu?kkel jelo?li, ha ma?s me?diumban ma?r napvila?got la?tott a teljes ne?v; a?ltala?ban ehelyett is elegendo? a ne?v ne?lku?li emli?te?s. A besza?molo?kban ma?s, az e?rintett beazonosi?ta?sa?ra alkalmas re?szletet, ke?pet, felve?telt sem ko?zo?l. A gyanu?si?tott illetve a va?dlott beleegyeze?se?vel az anonimita?sa feloldhato?.

      5.

      Fokozott szeme?lyise?gi jogi ve?delem illeti meg a nyomozo? hato?sa?g munkata?rsait. A bi?ro?k ko?zszereplo?k, enyhe?bb elbi?ra?la?s ala? esnek a szeme?lyse?gi jogi ke?rde?sekben, i?gy nevu?k ko?zo?lheto?, amennyiben az u?gyben elja?ro? bi?ro?ro?l van szo?.

      6.

      Az u?jsa?gi?ro? ku?lo?no?s figyelemmel ja?r el minden olyan esetben, amelyben az e?rintett szereplo? valamie?rt nincsen abban a helyzetben, hogy saja?t e?rdekeit teljes me?rte?kben ke?pviselje (kis- e?s fiatalkoru?ak, bu?ntete?sve?grehajta?si inte?zetek lako?i, e?rtelmi fogyate?kosok, Magyarorsza?- gon tarto?zkodo? ku?lfo?ldiek stb.). Kis- vagy fiatalkoru? bu?nelko?veto?k esete?ben a teljes ne?v emli?te?se a bi?ro?sa?gi i?te?let uta?n is tilos. Ve?delem illeti a bu?ncselekme?nyek, balesetek kis- e?s fiatalkoru? a?ldozatait.

      7.

      Az u?jsa?gi?ro? a szeme?lyise?gi jogok ve?delme?t nem csupa?n magyar a?llampolga?rok e?s e?lo? szeme?lyek esete?ben tartja feladata?nak.

      8.

      Az u?jsa?gi?ro?nak szigoru?an keru?lnie kell az egyes szeme?lyeket, embercsoportokat se?rto? vagy ma?s mo?don sze?lso?se?ges megnyilatkoza?sok ko?zle?se?t. Indokolt esetben ugyanakkor helyt adhatnak szereplo?k ilyen jellegu? ve?leme?nye?nek: ekkor vila?gosan jelezni kell, hogy az elhangzott ve?leme?nnyel az u?jsa?g nem azonosul, s azt saja?t alapelveivel o?sszeegyeztethetetlennek tartja. A szerkeszto?k feladata minden adott esetben eldo?nteni, hogy mi a jelze?s legmegfelelo?bb mo?dja.

      A nyilva?nossa?g jogainak ve?delme

      1.

      Az u?jsa?gi?ro? a sajto? e?s ve?leme?nynyilva?ni?ta?si szabadsa?g alapelve?nek tekinti, hogy a ko?zszereplo?ket a szeme?lyise?gi jogok ve?delme?nek szu?- kebb, de jo?l meghata?rozott ko?re illeti meg, mint a ko?zszfe?ra?ban nem szereplo? a?llampolga?rokat. Mint azt a 6. fejezetben kifejtettu?k a ko?z- szereplo?k csak a ko?zszereplo?i mivoltukkal o?sszefu?ggo? vagy arra e?rdemben hato? cselekedetek esete?ben sza?mi?tanak ko?zszereplo?knek a sajto? sza?ma?ra. A ko?zszereplo?kre is vonatkozik teha?t a maga?ne?let szigoru? tiszteletben tarta?sa?nak joga, ugyanakkor indokolt maga?ne?letu?k, rokoni kapcsolataik vagy aka?r ege?szse?gi a?llapotuk egyes re?szleteinek nyilva?nos felta?ra?sa, ha a ko?ze?rdek ezt ko?veteli. A szerkeszto?k feladata mega?llapi?tani, hogy mikor e?s milyen me?lyse?gben szu?kse?ges behatolni egy-egy ko?zszereplo? maga?ne?lete?be.

      2.

      Ha ko?zszereplo?t va?dolnak bu?ncselekme?nnyel, az a?rtatlansa?g ve?lelme ugyanu?gy megilleti, mint ba?rki ma?st, ugyanakkor az esetek tu?lnyomo? to?bbse?ge?ben indokolt e?s szu?kse?ges neve e?s funkcio?ja ko?zle?se e?ppen eze?rt ma?s mo?don, de mindenke?ppen hangsu?lyozni kell, ha u?gye?ben jogero?s i?te?let me?g nem szu?letett.

      3.

      Az u?jsa?gi?ro? ugyancsak alapelvnek tekinti, hogy a ko?zszereplo?kre vonatkozo? ve?leme?nyek szabadsa?ga sze?lesebb ko?ru?, mint az ma?s esetekben a?ltala?nos. Indokolt esetben helyes teha?t teret adni a ko?zszereplo?ket illeto? keme?ny, aka?r sze?lso?se?ges megnyilva?nula?soknak is, vila?gossa? te?ve, hogy a ve?leme?ny nem az u?jsa?ge?. Fontos ugyanakkor, hogy ha ezek konkre?t te?nya?lli?ta?sokat tartalmaznak, ugyanu?gy meg kell vizsga?lni ezek valo?sa?gtartalma?t, mint ma?s informa?cio?k esete?ben, s jelezni kell, hogy a lap ca?folni vagy ala?ta?masztani tudja-e az elhangzottakat. Ezekre a helyzetekre is vonatkozik a pa?rtatlan ta?je?koztata?s ko?vetelme?nye: mindent el kell ko?vetni, hogy a megta?madott szeme?ly reaga?ljon az elhangzottakra.

      4.

      A nyilva?nossa?g jogai fokozottan vonatkoznak a ko?zszfe?ra?ban szu?letett do?nte?sekre, dokumentumokra. Az u?jsa?gi?ro? mindent elko?vet, hogy ezekro?l a hivatalos csatorna?kon keresztu?l ha szu?kse?ges, a Sajto?to?rve?ny ta?je?koztata?si ko?telezettse?gro?l szo?lo? re?sze?t vagy a ko?ze?rdeku? adatok nyilva?nossa?ga?ro?l szo?lo? jogszaba?lyt e?rve?nyesi?tve e?rtesu?ljo?n, ugyanakkor fenntartja maga?nak azt a leheto?se?get, hogy ha a hivatalos u?ton kudarcot vallott, informa?lis csatorna?kon szerezze be az informa?cio?kat. (Az erre vonatkozo? szaba?lyoza?st la?sd Az informa?cio?szerze?s e?s forra?skezele?s szaba?lyai ci?mu? fejezetben)

      Budapest, 2009. ju?lius 15.

      earn it app,qantas earn status credits,student earn cash,earn 80000 per month