• <dd id="l6cik"><pre id="l6cik"></pre></dd>

   1. <dd id="l6cik"><pre id="l6cik"></pre></dd>
     <th id="l6cik"></th>
     
     <dd id="l6cik"></dd>
      <tbody id="l6cik"></tbody>
      <span id="l6cik"></span>

      Jogi nyilatkozat

      A Professional Publishing Hungary Kiado? Kft. (a tova?bbiakban a ?Tulajdonos/u?zemelteto?”) e?s az a?ltala u?zemeltetett www.www.xmzcmp.com honlap (a tova?bbiakban a ?Honlap”) jogi ko?zleme?nye.

      A Tulajdonos/u?zemelteto? a szolga?ltata?s haszna?lata?bo?l eredo? esetleges ka?roke?rt, valamint a Honlapon elhelyezett hirdete?seke?rt felelo?sse?get nem va?llal. A Honlap tartalma e?s annak formai megjelene?si elemei a szerzo? jogi to?rve?ny ve?delme alatt a?ll. A tartalom felhaszna?la?sa a forra?s megjelo?le?se?vel, tova?bbko?zle?se a Tulajdonos/u?zemelteto? elo?zetes i?ra?sbeli engede?lye?vel to?rte?nhet.

      A Honlap megjeleni?te?se?re, mu?ko?de?se?re e?s fenntarta?sa?ra vonatkozo? mu?szaki, grafikai, szoftveres e?s egye?b (pe?lda?ul a Honlap oldalainak formai e?s tartalmi fele?pi?te?se?vel, a tartalmi elemek elneveze?se?vel, szi?nelrendeze?se?vel kapcsolatos) megolda?sok, a Honlapon feltu?ntetett, felhaszna?lt e?s a Honlappal egye?bke?nt kapcsolatos adatok, informa?cio?k, ikonok, logo?k, ve?djegyek, domain nevek e?s egye?b megjelo?le?sek a Magyarorsza?gon hata?lyos jogszaba?lyok e?s nemzetko?zi szerzo?de?sek e?s egyezme?nyek a?ltal biztosi?tott keretek ko?zo?tt jogve?delemben re?szesu?lnek e?s azok tekintete?ben minden vagyoni jog kiza?ro?lag Tulajdonos/u?zemelteto?t illeti.

      A Honlap tartalma kiza?ro?lag ta?je?koztato? jellegu? e?s azok haszna?lata a felhaszna?lo? saja?t kocka?zata?ra e?s felelo?sse?ge?re to?rte?nik. A Tulajdonos/u?zemelteto? nem garanta?lja, hogy a Honlapon tala?lhato? funkcio?k zavartalanul mu?ko?dnek e?s hibamentesek, hogy az e?szlelt hiba?k kijavi?ta?sra keru?lnek.

      Az elektronikus kereskedelmi szolga?ltata?sok, valamint az informa?cio?s ta?rsadalommal o?sszefu?ggo? szolga?ltata?sok egyes ke?rde?seiro?l szo?lo? 2001. e?vi CVIII. to?rve?ny (elektronikus kereskedelmi to?rve?ny) rendelkeze?seivel o?sszhangban a Tulajdonos/u?zemelteto? nem elleno?rzi az a?ltala hozza?fe?rheto?ve? tett informa?cio?k tartalma?t e?s nem keres olyan te?nyeket vagy ko?ru?lme?nyeket, amelyek jogellenes teve?kenyse?g folytata?sa?ra utalnak.

      A Tulajdonos/u?zemelteto? teljes me?rte?kben kiza?rja a felelo?sse?ge?t a Honlapon tala?lhato?, ele?rheto? e?s megjeleni?tett (idee?rtve a felhaszna?lo?k a?ltal ku?ldo?tt vagy elhelyezett) informa?cio?ke?rt, adatoke?rt, szoftvereke?rt, a?bra?ke?rt, grafika?ke?rt e?s egye?b tartalmi elemeke?rt, a Honlap hasz- na?lata?bo?l eredo? vagy azzal o?sszefu?gge?sben keletkezett ko?zvetlen vagy ko?zvetett ka?roke?rt. A Tulajdonos/u?zemelteto? kifejezetten nem va?llal felelo?sse?get a felhaszna?lo?k a?ltal az egyes levelezo? fo?rumokban e?s az ehhez hasonlo? szolga?ltata?sok kerete?ben elhelyezett hozza?szo?- la?soke?rt, azok tartalma?e?rt e?s fenntartja a jogot, hogy azokat ne ko?zo?lje vagy ba?rmikor elo?zetes e?rtesi?te?s ne?lku?l elta?voli?tsa. Ugyanez vonatkozik a felhaszna?lo?k a?ltal a Honlapon elhelyezett vagy e ce?lbo?l elku?ldo?tt hirdete?sekre e?s egye?b u?zenetekre is. A Tulajdonos/u?zemelteto? semmilyen esetben nem felel a rajta ki?vu?l a?llo? okkal (pe?lda?ul az Internetes ha?lo?zatban keletkezett technikai meghiba?soda?ssal vagy kima- rada?ssal) o?sszefu?gge?sben keletkezett hiba?ke?rt, ka?roke?rt idee?rtve a Honlapon elektronikus forma?tumban ku?ldo?tt u?zenetek megsemmisu?- le?se?e?rt, ke?sedelmes mege?rkeze?se?e?rt vagy az ezek a?ltal okozott ka?roke?rt valo? felelo?sse?get.

      Az informa?cio?s rendszerek biztonsa?ga?t se?rto? magatarta?sokkal (idee?rtve a vi?rusok vagy egye?b ka?rokoza?sra alkalmas szoftverek haszna?lata?t vagy terjeszte?se?t, a Tulajdonos/u?zemelteto? birtoka?ban le?vo? szeme?lyes e?s egye?b adatokhoz valo? jogosulatlan hozza?fe?re?st, azok megsem- misi?te?se?t, ka?rosi?ta?sa?t vagy nyilva?nossa?gra hozatala?t e?s egye?b hacker-teve?kenyse?geket is) okozott, vagy azokkal o?sszefu?gge?sben keletkezett ka?roke?rt kiza?ro?lag az ilyen magatarta?sok megvalo?si?to?ja a felelo?s, eze?rt a Tulajdonos/u?zemelteto? felelo?sse?ge?t kiza?rja.

      Amennyiben szu?kse?ges, az elja?ro? hato?sa?goknak a Tulajdonos/u?zemelteto? minden to?le telheto? segi?tse?get megad a jogszaba?lyokat e?s harmadik szeme?lyek jogait se?rto? cselekme?nyek elko?veto?i kile?te?nek mega?llapi?ta?sa?hoz.

      A Honlap felhaszna?la?sa?nak felte?teleit ro?gzi?to? szaba?lyok megse?rte?se esete?n a Tulajdonos/u?zemelteto? halade?ktalanul megteszi a jogse?relem vagy jogszaba?lyse?rte?s a?ltal szu?kse?gesse? tett jogi le?pe?seket, vagyis polga?ri jogi ige?nyek esete?n peres elja?ra?st kezdeme?nyez e?s megfelelo? esetben megindi?tja az elektronikus kereskedelmi to?rve?nyben szaba?lyozott e?rtesi?te?si e?s elta?voli?ta?si elja?ra?st, bu?ncselekme?ny gyanu?ja esete?n feljelente?st tesz, egye?b esetben e?rtesi?ti az u?gyben hata?sko?rrel rendelkezo? hato?sa?got e?s az elja?ro? szervekkel egyu?ttmu?ko?dik.

      A jognyilatkozattal o?sszhangban vannak az ala?bbi, hata?lyos jogszaba?lyok, i?gy ku?lo?no?sen: 1999. e?vi LXXVI. to?rve?ny a szerzo?i jogro?l,
      1997. e?vi XI. to?rve?ny a ve?djegyek e?s a fo?ldrajzi a?rujelzo?k oltalma?ro?l

      2001. e?vi CVIII. to?rve?ny az elektronikus kereskedelmi szolga?ltata?sok, valamint az informa?cio?s ta?rsadalommal o?sszefu?ggo? szolga?ltata?sok egyes ke?rde?seiro?l

      earn it app,qantas earn status credits,student earn cash,earn 80000 per month